Akce pro tento týden

Suchý BETON za 59 Kč!

Suchý BETON za 59 Kč!

Akce platí na vybraných prodejnách do 30. 4. 2018, nebo do vyprodání zásob!

Vyhledávání

hledat v produktech
hledat v dokumentech

Naše prodejny

Lovosice
Třebenická 4
Tel.: 604 290 771
Lovosice
Ústí nad Labem
Havířská ulice
Tel.: 604 290 772
Ústí nad Labem
Libochovice
Vrchlického ulice
Tel.: 604 290 773
Libochovice
Rakovník
Jiráskova 378
Tel.: 604 290 774
Tel.: 604 290 784
Rakovník
Teplice
Úprkova 950
Tel.: 604 290 775
Tel.: 604 290 781
Teplice
Roudnice nad Labem
Hochmanova ulice
Tel.: 604 290 777
Roudnice nad Labem
Bílina
5. května
Tel.: 604 290 779
Bílina

Hurdisky

Technologický postup montáže hurdiskových stropů vychází z ČSN 73 1105 – Navrhování a provádění hurdiskových stropů. V dalším textu jsou přehledně shrnuty hlavní zásady provádění.

 
Užití hurdiskových stropů se předpokládá v obytných budovách. Strop nelze použít pro zatížení vyvozující dynamické účinky (tělocvičny, taneční sály, shromažďovací prostory apod.). Nelze ho zřizovat ani v prostředí, v němž není zaručena trvalá ochrana před zatékáním vody nebo před zvýšenou vlhkostí a následným promrzáním.
 
Cihelné vložky Hurdis (hurdisky) lze použít pouze pro konstrukci tzv. německého stropu.  Prvky nelze použít pro uložení do patek ani do HF – nosníků. Strop tvoří desky Hurdis, ocelové válcované nosníky I, U, příp. jejich kombinace, min. výšky 160 mm nebo IPE, IPE – A, IPE – AA, HEA min. výšky 140 mm. Typ nosníků a jejich uložení stanoví statický výpočet.
 
Plochy, na které se ukládají nosníky by měly být rovinné. Pokud je to nutné, vyrovná se úložná plocha v místech uložení nosníků tak, aby byla zajištěna vodorovnost spodního líce stropu. Ocelové nosníky se ukládají do cementové malty s pevností min. 5 MPa tak, aby uložení nebylo menší než 150 mm.
 
Hurdisky se ukládají na příruby nosníků do maltového lože z malty vápenocementové pevnosti 2,5 MPa, průměrné tl. 10 mm. Délka uložení desky nesmí být menší než 30 mm, v krajním poli při uložení na zdivo 40 mm. Konce hurdisek v místě uložení nesmějí být zabetonovány. Prostor mezi stěnou nosníku a čelem hurdisky se vyplní jemnou vápennou maltou.
 
Při kladení desek se na jejich boční stěny nanáší vrstva vápenocementové malty s pevností 2,5 MPa tak, aby vybrání na bocích desek byla maltou zcela vyplněna. Po uložených vložkách se nesmí chodit, pro montáž dalších vrstev stropu je nutno zřídit provizorní lávky, uložené na ocelových nosnících.
 
Pokud je zapotřebí vyrovnat horní povrch hurdisek, provede se na horní desky zabudovaných hurdisek vyrovnávací vrstva jemné vápenné malty pro zdění o průměrné tloušťce nejvýše 15 mm; větší tloušťka malty je nepřípustná. Spojení hurdisek s betonem se musí zabránit vhodnou separační vrstvou. Prostor mezi nosníky nad hurdiskami se může vyplnit materiálem sloužícím k tepelné nebo zvukové izolaci. Materiál musí mít takové vlastnosti, aby umožnil trvale spolehlivé přenášení účinků zatížení na povrch hurdisek.
 
Stropní desky se nesmí sekat, nebo v nich vyřezávat otvory. Je-li nutné zkrácení desky, je nutné k tomu použít vhodný řezný nástroj, aby nedošlo k poškození části, která se má zabudovat. Vytváření jakýchkoliv drážek v deskách je nepřípustné. Jakékoliv opravování desek (dobetonování, tmelení) se rovněž nepřipouští.
 
Práce se nesmějí provádět pokud teplota prostředí poklesne pod 5 stupňů Celsia na dobu delší než 2 hodiny. V průběhu realizace se strop musí chránit před nadměrným vysycháním malty a betonovaných částí, strop se musí chránit před zatékáním srážkových vod a před promrzáním.
 

Více informací najdete na www.hodotherm.cz/sortiment/HODOTHERM.

Hurdisky si můžete zakoupit na našich prodejnách, nebo objednat v našem eshopu.

 

Anketa

ISO 9001